Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940
Additional issues not listed yet: 43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,54again but different,56,57,58,59,60,61

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 22 nr 23
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 22 nr 23
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 24 nr 24
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 24 nr 24
The new Do. 215

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 29 nr 26
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 29 nr 26
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 31 nr 27
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 10 31 nr 27
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 02 nr 28
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 02 nr 28
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 04 nr 29
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 04 nr 29
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 05 nr 30
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 05 nr 30
Keywords: torpedoes, Kotlt. Buelter; Alfred Thieme; Kaptlt. Kretschmer; Swinemunde; Willi Becker, Heinrich Dueppe

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 07 nr 31
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 07 nr 31
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 09 nr 32
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 09 nr 32
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 12 nr 33
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 12 nr 33
Detailed updates coming


Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 14 nr 34
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 16 nr 35
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 16 nr 35
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 19 nr 36
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 19 nr 36
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 21 nr 37
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 21 nr 37
Detailed updates coming

Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 28 nr 40
Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 28 nr 40
Detailed updates coming


Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 11 30 nr 41
Detailed updates coming


Bordzeitung Kreuzer Admiral Hipper 1940 12 01 nr 42
Detailed updates coming
Custom Search